artykuł nr 1

Zmiana Rachunku Bankowego

UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO!!!

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 07.03.2022r.

obsługę bankową Domu Pomocy Społecznej os. Słoneczne 49 w Ostrowcu Św.,

będzie realizował bank Santander Bank Polska

 

- zmianie uległ numer rachunku bankowego dochodów,

wpłaty za pobyt w DPS prosimy kierować na rachunek podany poniżej:

 

41 1090 2040 0000 0001 4978 0698

 

- zmianie uległ numer rachunku bankowego depozytów,

wpłaty na depozyty mieszkańców prosimy kierować na rachunek podany poniżej:

 

14 1090 2040 0000 0001 4978 0699

artykuł nr 2

Grant dla pielęgniarek

obrazek

Powiat Ostrowiecki - Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 49 współrealizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas Covid - 19.

W ramach grantu dodatkowe wynagrodzenie otrzymało łącznie 12 pielęgniarek.

Dofinansowanie  projektu to kwota 93 648,21 zł

Umowę z NFZ - Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim w Kielcach o powierzenie grantu w dniu 18.06.2021 r. podpisali starosta ostrowiecki Pani Marzena Dębniak i członek Zarządu Powiatu w Ostrowcu    Świętokrzyskim Pan Łukasz Dybiec.

 

artykuł nr 3

Projekt "Bezpieczna Przyszłość"

obrazek

W dniu 31 marca 2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Ostrowieckim została podpisana kolejna umowa dotycząca realizacji projektu „Bezpieczna Przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych w środowisku lokalnym, Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wysokość przyznanego wsparcia finansowanego dla Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 49 wynosi: 158 266,54 zł

Głównym celem grantu będzie zapewnienie na jak najwyższym poziomie sanitarno –epidemiologicznym świadczeń bytowo opiekuńczych dla podopiecznych oraz pracowników domu pomocy społecznej. Przewidziane w projekcie działania mają na celu zminimalizowanie ryzyko zachorowań na COVID – 19 w placówce 

W ramach grantu przewiduje się następujące działania:

  1. Koszty dodatków do wynagrodzeń za okres jednego miesiąca dla pracowników zatrudnionych przy sprawowaniu opieki i wsparcia nad mieszkańcami DPS (z wyłączeniem kadry medycznej)
  2. Zakup wyposażenia i środków ochrony indywidualnej (m.in. termometry, maseczki  jednorazowe, fartuchy jednorazowe, stacje dezynfekcyjne, lampy bakteriobójcze, pościele jednorazowe)

Projekt realizowany będzie w formie grantowej w okresie do 31 maja 2021 r.

artykuł nr 4

Zmiany dotyczące opuszczania przez mieszkańców...

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego dnia 07.04.2021 r. pod pozycją nr 1392 wchodzi w życie z dniem 11.04.2021 r.

artykuł nr 5

Grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID - 19

obrazek

Powiat Ostrowiecki w dniu 8 września podpisał umowę nr 224/2020 z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na  realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19         w ramach projektu  „Bezpieczna  przyszłość” nr : WND-POWR.02.08.00-00-0099/20  finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Przewidziane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19. Projekt ma na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii oraz ochronę zdrowia i życia zagrożonych zakażaniem .

W ramach grantu przewiduje się następujące działania:

1. Wypłata dodatku do wynagrodzenia pracowników w związku z utrudnieniami i narażaniem się pracowników pracujących w Domu Pomocy Społecznej.

2. Zakup i przeprowadzenie testów

3. Zakup środków ochrony indywidualnej zarówno dla pracowników jak i mieszkańców oraz

profesjonalnego sprzętu i wyposażenia

4. Zakup usług związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, w tym np. umożliwienie zmiany organizacji pracy w DPS, zapewnienie miejsca pobytu wytchnieniowego poza budynkiem dla pracowników czy też tymczasowych miejsc izolacji poza domem dla mieszkańców.

Projekt realizowany będzie do 31 października 2020 r.
Przyznane dofinasowanie dla Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. os. Słoneczne 49 wynosi 819.678,05 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu:

https://www.swietokrzyskie.pro/category/urzad-marszalkowski/departamenty/regionalny-osrodek-    polityki-spolecznej/projekt-bezpieczna-przyszlosc-wsparcie-domow-pomocy-spolecznej/